Locandina PDF
Bando Gara

 orari gara:

09:00 50HM 40HM    
09:30 40LW 50LW    
10:45 40LM 30LM 10_M  
11:30 30LW 60LW 60HW 50HW
12:30 50LM      
13:30 19HW 30HW 40HW PR
14:15 30HM 60HM 60LM  
         
  team      
16:30 M M O50    
16:40 M PL      
16:50 W PL O50 W O50    
17:00 W      
17:10 W PL      
17:20 MIX O50 MIX PL O50    
17:30 MIX      
17:40 MIX PL      
18:00 fine